LMBDA veikla

▪ 2023-01-25 LMBDA pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su asociacija "Langas į ateitį" dėl projekto "Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu", skirto mokyklų bibliotekininkams, įgyvendinimo.

 

▪ 2022-11-22 LMBDA pirmininkė Ž. Pratusevičienė dalyvavo nuotoliniame Bibliotekų Tarybos posėdyje. Svarstyta Bibliotekų veiklos skatinimo plano poreikis, premijų už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus teikimas, pristatytas žurnalo „Aktualu rytoj“ koncepcija.

 

▪ 2022-11-10 LMBDA kartu su Kauno rajono švietimo centru organizavo konferenciją "Mokyklos biblioteka - bendruomenės poreikiams"

 

 2022-09-20 LMBDA valdyba organizavo virtualų susitikimą Lietuvoje veikiančių mokyklų bibliotekininkų metodinių ratelių pirmininkams.

 

 Paskelbta 2022 metų Spalio tarptautinio mokyklų bibliotekų mėnesio tema: "Skaitydami kuriame taikų ir harmoningą pasaulį". 

 

 2022 m. liepos 11-15 d. LMBDA valdybos narė Kristina Brazauskienė nuotoliniu būdu dalyvavo Tarptautinės mokyklų bibliotekų asociacijos kartu su  Pietų Karolinos universitetu organizuotoje 50-ojoje IASL konferencijoje, skirtoje mokyklų bibliotekininkystės teorijai ir praktikai tobulinti. 

 

▪ 2021-12-08 LMBDA organizavo respublikinį mokyklų bibliotekininkų gerosios patirties sklaidos renginį „Tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo - nuo bibliotekos pamokų iki edukacinių programų arba ką dar galime padaryti geriau?“.

  

▪ 2021-10-14 LMBDA kartu su Kauno rajono švietimo centru organizavo seminarą „Pasakos augimui“ pagal 80 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokyklos biblioteka – daugiafunkcė mokymosi erdvė“.

 

▪ Paskelbta 2021 metų  spalio - tarptautinio mokyklų bibliotekų mėnesio tema: „Pasaulio pasakos“.

 

 2021 m. liepos 12-16 d. JAV mieste Dentone buvo organizuota nuotolinė tarptautinė IASL mokyklų bibliotekininkų konferencija. Joje tarp 325 dalyvių iš 37 pasaulio šalių dalyvavo ir dvi LMBDA narės Snaiguolė Raguckienė ir Žaneta Pratusevičienė.

 

▪ 2021-07-07 LMBDA pirmininkė Ž. Pratusevičienė dalyvavo nuotoliniame Bibliotekų Tarybos posėdyje. Svarstyta nacionalinės bibliotekų veiklos statistikos duomenų rinkinio ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos parengto Nacionalinės bibliotekų veiklos statistinės informacijos rengimo tvarkos aprašo projektai.

 

▪ 2021-06-15 LMBDA pirmininkė Ž. Pratusevičienė dalyvavo darbo grupės dėl Skaitymo skatinimo programos 2022-2024 metų veiksmų plano parengimo pasitarime ir teikė pasiūlymus dėl mokyklų bibliotekų įtraukimo į skaitymo skatinimo programos veiklas.

 

▪ 2021-06-11 vyko nuotolinis LMBDA valdybos susitikimas su ŠMSM viceministru R. Skaudžiumi ir kitais atsakingais ŠMSM specialistais. Kalbėta apie ŠMSM sudarytos darbo grupės mokyklų bibliotekų klausimams spręsti veiklos tęstinumą, pasenusią teisinę bazę ir dėl to atsiradusį didelį atotrūkį tarp teisinio reglamentavimo ir realios mokyklų bibliotekų veiklos, dėl mokyklos bibliotekos veiklų integravimo į ugdymą, didesnį ŠMSM įsitraukimą į Skaitymo skatinimo programos vykdymą. Nutarta, kad laikinai LMBDA valdybai bendradarbiauti su ŠMSM padės J. Jakučinskas, dar vieno susitikimo metu konkrečiau aptarti mokyklų bibliotekų klausimus.

 

 ▪ 2021-06-08 LMBDA kartu su Kauno rajono švietimo centru organizavo seminarą "Kaip pažinti ir kalbėti apie negalias moksleiviams" pagal 80 val. kvalifikacijos tobulinimo programą "Mokyklos biblioteka – daugiafunkcė mokymosi erdvė".

 

▪ 2021-05-05 LMBDA pirmininkė Ž. Pratusevičienė nuotoliniame Bibliotekų Tarybos posėdyje pristatė klausimą dėl mokyklų bibliotekų vadovėlių fondo statistinių duomenų atspindėjimo.

 

 2021-04-21 LMBDA išsiuntė laišką - kreipimąsi ŠMSM ministrei dėl

susikaupusių mokyklų bibliotekininkams rūpimų klausimų ir prašė surengti nuotolinį susitikimą. 

 

▪ 2021-04-06 LMBDA pirmininkė Ž. Pratusevičienė dalyvavo nuotoliniame Bibliotekų Tarybos posėdyje. Svarstytos paraiškos 2020 m. geriausio bibliotekininko, jaunojo bibliotekininko, bibliotekos vadovo vardui suteikti ir premijoms skirti. 

 

▪ 2021-03-26 ir 2021-04-20 LMBDA kartu su Kauno rajono švietimo centru organizavo seminarą "Bibliotekininkystės pagrindai" pagal 80 val. kvalifikacijos tobulinimo programą "Mokyklos biblioteka – daugiafunkcė mokymosi erdvė".

 

 2021-02-22 ir 2021-03-02 LMBDA kartu su Kauno rajono švietimo centru organizavo seminarą "Kaip naudotis informacine sistema Mobis šiandieninėje bibliotekoje?" pagal 80 val. kvalifikacijos tobulinimo programą "Mokyklos biblioteka – daugiafunkcė mokymosi erdvė".

 

▪ 2021-02-02 LMBDA pirmininkė Ž. Pratusevičienė dalyvavo nuotoliniame Lietuvos leidėjų asociacijos ir bibliotekų asociacijų atstovų  susitikime. Buvo įvardintos problemos dėl finansavimo, nutarta sukurti grupę dėl ilgalaikio bendradarbiavimo. 

 

 ▪ 2021-01-07 LMBDA pirmininkė Žaneta Pratusevičienė dalyvavo nuotoliniame Bibliotekų Tarybos posėdyje. Svarstyta Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų naujas projektas ir Bibliotekų statistinių ataskaitų atnaujintos formos projektas. 

 

  2020-12-30 LMBDA parengė ir išsiuntė ŠMSM Kreipimąsi dėl mokyklų bibliotekininkų atlyginimų kėlimo nuo 2021 m. sausio mėn. ir dėl darbo grupės Dėl mokyklų bibliotekininkų prilyginimo pedagoginiams darbuotojams veiklos atnaujinimo. 

 

▪ 2020-11-24 LMBDA pirmininkė Žaneta Pratusevičienė dalyvavo nuotoliniame Bibliotekų Tarybos posėdyje. Išrinkta nauja Tarybos pirmininkė, vertintos paraiškos premijai už bibliotekininkystės mokslinius tyrinėjimus ir praktinę veiklą gauti. 

 

▪ 2020-10-28 vyko nuotolinė respublikinė mokyklų bibliotekininkų konferencija "Mokyklos biblioteka 2020: pasiekimai, iššūkiai ir naujos galimybės”. Į konferenciją per „Zoom“ platformą jungėsi virš 240 bibliotekininkų. Tai jau penkta LMBDA organizuota konferencija, ją asociacija organizavo kartu su Kauno rajono švietimo centru. 

 

▪ 2020 metų spalio mėnesio temą, pritaikant tarptautinę temą, LMBDA skelbė "Skaitymas - vienas iš kelių į sveikatą ir gerovę".

 

▪ 2020-05-11 LMBDA valdybos sprendimu į Bibliotekų Tarybą deleguota LMBDA pirmininkė Žaneta Pratusevičienė.

 

 2020-05-04 LMBDA bendradarbiavo su Nacionaline švietimo agentūra projekte "Kokybės krepšelis" ir parengė "Rekomendacijas dėl bibliotekos", kuriose numatytos priemonės ir pavyzdžiai kaip suaktyvinti bibliotekos darbą stiprinant moksleivių skaitymo raštingumo kompetencijas ir į projektą įtraukti bibliotekininką.  
 

  2020-02-21 Kauno rajono švietimo centre įvyko LMBDA valdybos pasitarimas dėl konferencijos organizavimo. Nutarta konferenciją "Gairės mokyklų bibliotekoms" organizuoti gegužės  14 d. Šakių "Žiburio" gimnazijoje. 

 

 2020-01-27 asociacija sureagavo į signalus iš įvairiuose rajonuose dirbančių bibliotekininkų dėl nevykdomo žadėto 10 proc. atlyginimo didinimo ir  pateikė paklausimą ŠMSM „Dėl darbo užmokesčio mokyklų bibliotekininkams didinimo“.

 

 2019-12-19 "Švietimo naujienose" paskelbtas LMBDA pirmininkės Žanetos Pratusevičienės straipsnis apie IFLA gaires mokyklų bibliotekoms 

 

  2019 m. spalio mėn. LMBDA išvertė atnaujintas IFLA gaires mokyklų bibliotekoms (2015 m.). Jas galima rasti oficialiame IFLA puslapyje.  Šis Gairių vertimas reikšmingas profesinio tobulėjimo ir mokyklos bibliotekos kaip lygiavertės ugdymo proceso dalyvės interesų gynimo kontekste. 

 

▪    2019-07-16 ŠMSM ministro įsakymu sudaryta darbo grupė, kuri išanalizuotų mokyklų bibliotekų darbuotojų prilyginimo pedagoginiams darbuotojams teisines ir finansines galimybes ir parengtų teisės aktų projektus. Į darbo grupę įtraukti LMBDA nariai Ž. Pratusevičienė, R. Noreikienė, A. Novikienė, E. Kazlauskienė. 

 

▪    2019-06-25 vyko LMBDA valdybos pasitarimas. Buvo aptarti mokyklų bibliotekų koncepcijos kūrimo ir mokyklų bibliotekininkų statuso švietimo įstaigose klausimai, deleguoti asocijos atstovai į ŠMSM darbo grupę.

 

▪    2019 -06-06 LMBDA dalyvavo susitikime su ŠMSM ministru A. Monkevičiumi ir ministerijos specialistais. Buvo nutarta sudaryti darbo grupę Mokyklų bibliotekų koncepcijai rengti.   

 

▪    2019-04-24 LMBDA pirmininkė Ž. Pratusevičienė dalyvavo jungtiniame Seimo kultūros ir Švietimo ir mokslo komitetų posėdyje, kuriame buvo svarstoma švietimo įstaigose dirbančių kultūros darbuotojų atlyginimų kėlimo klausimas. Ji iškėlė klausimą, kad reikia parengti Mokyklų bibliotekų strategiją ir išspręsti pavaldumo klausimą.

 

▪    2019-03-15 vyko neeilinis rinkiminis LMBDA susirinkimas. Asociacijos pirmininke išrinkta Šakių "Žiburio" gimnazijos bibliotekininkė Žaneta Pratusevičienė.

 

▪   2019-03-15 LMBDA pirmininkė Dalia Balčytytė organizavo seminarą mokyklų bibliotekininkams „Įtrauki biblioteka – kiekvienam vartotojui“, Lietuvos aklųjų biblioteka.

 

▪    2019-02-26 LMBDA pirmininkė Dalia Balčytytė ir valdybos narės Žaneta Pratusevičienė bei Rima Noreikienė dalyvvo susitikime su ŠMSM ministru A.Monkevičiumi. Atstovės ministrui kalbėjo apie mokyklų bibliotekininkų dvigubo pavaldumo problemas, pateikė klausimus dėl mokyklų bibliotekininkų atlyginimų, įteikė ministrui LMBDA raštą "Dėl mokyklų bibliotekininkų darbo užmokesčio".

 

▪    2019 vasario mėn. LMBDA užmezgė bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos (LPAVT) koordinatoriumi Ryčiu Šalna. Vasario 20 d. Ž. Pratusevičienė dalyvavo Lietuvos pedagogų asociacijų posėdyje, kuriame buvo svarstomos galimybės asociacijoms aktyviai įsijungti į ugdymo turinio atnaujinimo svarstymą. Asociacijos pasirašė memorandumą dėl švietimo reformų įgyvendinimo. 

 

▪     2019-01-25  ŠMSM vyko išplėstinė diskusija dėl Bendrojo ugdymo gairių projekto. Dalyvavo LMBDA pirmininkė D. Balčytytė ir valdybos narė Ž. Pratusevičienė. Pasibaigus diskusijai trumpo susitikimo su ministru A. Monkevičiumi metu buvo kalbėta apie neišspręstas mokyklų bibliotekininkų problemas, užregistruotas LMBDA kreipimasis dėl pedagoginio statuso mokyklų bibliotekininkams suteikimo.  

 

▪     2019-01-18 LMBDA pirmininkė Dalia Balčytytė dalyvavo UPC surengtoje  diskusijoje su švietimą vienijančių asociacijų atstovais dėl bendradarbiavimo galimybių. 

 

▪  2018-04-10  LMBDA visuotinio susirinkimo metu nauja išrinkta asociacijos pirmininke išrinkta Lietuvos aklųjų bibliotekos Informacinių išteklių centro vadovė Dalia Balčytytė bei nauja asociacijos valdyba.

 

 ▪ 2018-04-10 Konferencija mokyklų bibliotekininkams „Mokyklos bibliotekos svarba įgyvendinant ugdymo turinį“ ir LMBDA visuotinis susirinkimas.

 

▪  2018-03-09 LMBDA pirmininkė Rima Noreikienė dalyvavo Kultūros ministerijoje vykusiame darbo grupės posėdyje, kuriame buvo svarstomi mokyklų bibliotekininkų klausimai.

 

 ▪ 2018-02-07 UPC vyko susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Arminas Varanauskas, LMBDA atstovė Dalia Balčytytė, UPC darbuotojai. Diskutuota mokyklų bibliotekų klausimais. 

 

 ▪ 2018-01-26 Ugdymo plėtotės centre vyko seminaras-susitikimas „Mokyklos bibliotekininko vaidmuo ugdymo turinio kaitos kontekste. Iššūkiai ir naujos galimybės“. Seminare dalyvavo LMBDA valdyba bei aktyvas, pranešimus skaitė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Arminas Varanauskas, UPC direktorius Giedrius Vaidelis, UPC specialistai. LMBDA pirmininkė Rima Noreikienė pristatė rūpimus mokyklų bibliotekų darbuotojams klausimus, vyko dalijimasis patirtimi, diskusijos.

 

 ▪ 2018-01-23 Bibliotekų tarybos posėdis. Svarstyta lėšų paskirstymas viešosioms bibliotekoms, nutarta atsisakyti bibliotekų darbuotojų atestavimo tvarkos, pristatytas Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos modelis. Dalyvavo Žaneta Pratusevičienė.

 

 ▪ 2017-12-06 apskritojo stalo diskusija „Bibliotekininko vaidmenys mokyklos gyvenime“ organizuota  Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje, čia dalyvavo Vilkaviškio, Marijampolės, Šakių rajonų mokyklų bibliotekininkai.

 

▪ 2017-11-28 Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudamas su LMBDA ir Kauno rajono švietimo centru organizavo  apskritojo stalo diskusiją „Bibliotekininko vaidmenys mokyklos gyvenime“. Buvo aptarti galimi mokyklos bibliotekininko vaidmenys įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją. Diskusiją moderavo Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja Asta Morkūnienė, dalyvavo  Kauno miesto, Kauno, Jonavos ir Kėdainių rajonų mokyklų bibliotekininkai.

 

▪ 2017-11-22 Knygų Kalėdų akcijos atidarymo šventėje dalyvvo 5 LMBDA narės: Violeta Markauskienė, Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla, Dalia Uselienė, Ukmergės rajono Vidiškių pagrindinė mokykla, Gitana Svytienė, Joniškio Mato Slančausko progimnazija, Jekaterina Karmelavičienė, Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla, Virginija Vilkuvienė, Kėdainių raj.

 

▪ 2017-10-25 susitikime su Švietimo ir mokslo ministrės patarėju Arminu Varanausku aptartos mokyklų bibliotekų problemos. Dalyvavo LMBDA pirmininkė Rima Noreikienė.

 

▪ 2017-10-10 Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko seminaras „Viešųjų mokyklų bibliotekų bendradarbiavimo patirtys ir gerosios praktikos mainai“. Vyko diskusija. Dalyvavo Rima Noreikienė.

 

▪ 2017-10-01 LMBDA iniciatyva „Spalis – mokyklų bibliotekų mėnuo“.

 

▪ 2017 gegužės mėnesį  LMBDA tapo Tarptautinės mokyklų bibliotekininkų asociacijos -International Association of School Librarianship (IASL)  nare.    

 

 ▪ 2017-05-19  Kauno rajono švietimo centre organizuotas seminaras "Informacinis raštingumas ir jo svarba XXI a. mokykloje. Bibliotekininko vaidmuo", kurį vedė Dalia Balčytytė. Buvo kalbėta apie informacijos paieškos procesą ir kaip bibliotekininkas gali padėti mokiniui nepasiklysti tarp įvairių informacijos šaltinių, kaip išmokti sekti laiką, kurį praleidžiame internete.

 

 ▪ 2017 balandžio 14 d. atstovauti LMBDA į Bibliotekų tarybą deleguota valdybos narė Žaneta Pratusevičienė.

 

▪ 2017-03-03 metodinė diena Lapių pagrindinėje mokykloje. Ekskursija po mokyklą vedė Lapių pagrindinės mokyklos direktorė Vaida Trofimišinienė, gerąja patirtimi pasidalino  bibliotekininkė Kristina Brazauskienė. Vyko diskusija. Buvo aptarti   LMBDA veiklos  klausimai. Diskutuota apie galimybę įtraukti kuo daugiau mokyklų bibliotekų į skaitymo skatinimo veiklas, projektus, dalintis patirtimi, bendradarbiavimo idėjomis. Bibliotekininkės pabrėžė, kad tik pačios aktyviai dirbdamos, viešindamos savo veiklą, prisijungdamos prie respublikos mastu organizuojamų akcijų, pajusime bendrystę ir stiprėsime kaip profesinė bendruomenė.

 

 ▪ 2017 vasario mėn. Saugesnio interneto dienos proga asociacija „Langas į ateitį“ ir bendrovė „Microsoft Lietuva“ pakvietė ir mokyklų bibliotekininkus prisijungti prie akcijos ir dalyvauti konkurse „Papuošk bibliotekos duris“. Konkurso rengėjų įsteigtais prizais apdovantos dvi LMBDA narių mokyklų bibliotekos: Jonavos pradinė mokykla, bibliotekininkė Lilija Grigėnienė ir Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla – daugiafunkcis centras, bibliotekininkė Sofija Jurkuvenė.

 

▪ 2017-01-26 LMBDA išsiuntė raštą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo miniterijai, Seimo Kultūros komitetui, Seimo Švietimo ir mokslo komitetui, Lietuvos Respublikos Prezidentei, kuriame prašo atkreipti dėmesį į Lietuvos mokyklų bibliotekų situaciją bei siūlo dalyvauti galimose diskusijose, darbo grupėse dėl mokyklų bibliotekų problemų sprendimo ir veiklos tobulinimo.

 

▪ 2017-01-25 Lietuvos Respublikos Prezidentūroje vyko “Knygų Kalėdų” akcijos įvertinimo renginys. Jame dalyvavo bei savo patabas išsakė Lietuvos mokyklų bibliotekų atstovai: Asta Morkūnienė, UPC atstovė, Renata Miškinienė, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bibliotekos vedėja, Rima Noreikienė, LMBDA pirmininkė.

 

▪  2017-01-19  vyko pasitarimas švietimo informacinių technologijų centre dėl renginių, vykdant Saugesnio interneto projektą (www.draugiskasinternetas.lt) . Renginyje lankėsi LMBDA atstovė Nijolė Čepukėnienė, Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja. Į susitikimą buvo pakviesti ir kiti partneriai: RRT, asociacija „Langas į ateitį“, VšĮ „Vaikų linija“, TEO, „Microsoft“.

 

▪2016-12-12 Ugdymo plėtotės centras organizavo seminarą „Mokyklos bibliotekos vaidmuo stiprinant skaitymo ir rašymo gebėjimus“,

skirtą mokyklų bibliotekų darbuotojų konsultantams ir metodinių grupių

atstovams. Po seminaro vyko LMBDA valdybos posėdis, aptartas LMBDA

bendradarbiavimas su UPC, stiprinant mokyklų bibliotekininkų indėlį  skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdyme, aptarti tolimesni LMBDA žingsniai, siekiant ŠMM dėmesio.

 

▪2016-12-02 Vilniaus universiteto Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre vyko diskusija „Bibliotekų specialistų rengimas ir profesinis tobulinimas (is): poreikiai, idėjos ir perspektyvos“. Dalyvavo LMBDA narės Rima Noreikienė ir Žaneta Pratusevičienė.

 

 ▪ 2016 m. lapkričio 17d. Utenoje, lapkričio 24 d. Jonavoje, lapkričio 25d. Klaipėdoje vyko seminarai mokyklų bibliotekininkams “Šiuolaikinės medijos ir informacija”. Seminarus pagal VU projektą rengė VšĮ Akademinė leidyba kartu su Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija.

 

▪ 2016-09-09 Klaipėdos universitete vyko Mokyklų bibliotekų darbuotojų 1-oji rudens konferencija „Aktyvi ir inovatyvi mokyklos biblioteka:

lūkesčiai ir perspektyvos“, organizavo ŠMM. Konferencijoje Lietuvos

mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos narės Rima Noreikienė (LMBDA pirmininkė) ir Inga Leonavičienė (Klaipėdos miesto mokyklų bibliotekų metodinio būrelio pirmininkė) pristatė pranešimą „MOKYKLOS BIBLIOTEKA. KUO GYVENAME. KO TIKIMĖS?“, pateikė pasiūlymus dėl mokyklų bibliotekų veiklos gerinimo.

 

▪2016-08-23 ŠMM, UPC ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizavo metodinę dieną “Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?”. Metodinėje dienoje dalyvavo LMBDA

valdyba, vyko valdybos posėdis.

 

▪2016-05-27 Kauno raj. Garliavos Jonučių gimnazijoje vyko respublikinė mokyklų bibliotekininkų konferencija, skirta Bibliotekų metams pažymėti „Skaitymas - raktas į savarankišką ir kūrybišką mąstymą".

 

▪2016-05-27 vyko visuotinis LMBDA susirinkimas. Buvo priimta asociacijos pirmininkės Rimos Noreikienės ataskaita, patvirtinti atstovai savivaldybių skyriuose, svarstyti einamieji reikalai.

 

▪ 2016-02-29 Kauno rajono švietimo centre vyko respublikinės mokyklų bibliotekininkų konferencijos organizacinės grupės susirinkimas. Susirinkime dalyvavo Rima Noreikienė, Žaneta Pratusevičienė, Daiva Klimantavičienė, Kristina Brazauskienė.

 

▪ 2016-03-02 Kultūros ministerijoje vyko Bibliotekų tarybos posėdis. Darbotvarkėje: 1. Bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016-2020 metams projekto svarstymas. 2. Senų, retų ir ypač vertingų dokumentų fondo apsaugos nuostatų projektų svarstymas. Posėdyje dalyvavo LMBDA pirmininkė Rima Noreikienė.

 

▪2015-11-25 Kultūros ministerijoje vyko Lietuvos bibliotekų tarybos posėdis. Buvo svarstomi klausimai: 1. Medijų ir informacinio raštingumo projekto rezultatų pristatymas (Brigita Urmanaitė, Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje patarėja, Rasa Jančiauskaitė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė). 2. Pakartotinis Lietuvos Vyriausybės nutarimo „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir perdavimo bibliotekoms“ pakeitimo projekto svarstymas. 3. Paraiškų, pateiktų 2015 metų premijai už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose gauti, svarstymas. Dalyvavo LMBDA pirmininkė Rima Noreikienė.

 

▪2015-11-17 Lietuvos savivaldybių asociacijoje vyko švietimo ir kultūros komiteto posėdis. Jame buvo svarstomas klausimas dėl kultūros srities darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, atestacijos (sistema, tęstinumas, skatinimas, koordinavimas). Dalyvavo LMBDA pirmininkė Rima Noreikienė.

 

▪2015-11-10 Kultūros ministerijoje vyko darbo grupės mokyklų bibliotekų problemoms nagrinėti posėdis. Buvo svartomi klausimai: 1. Galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių mokyklų bibliotekų veiklą, keitimo poreikis (keičiamų ir/ar naujų teisės aktų (įstatymų, norminių teisės aktų ir strateginio planavimo dokumentų) sąrašas, atsakingos už jų parengimą institucijos ir projektų parengimo terminai. 2. Mokyklų ir savivaldybių bibliotekų bendradarbiavimo veiklų patirtis. Darbo grupėje dalyvavo LMBDA pirmininkė Rima Noreikienė bei LBD Mokyklų skyriaus pirmininkė Leonija Kėvalienė.

 

▪2015-10-13 Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko LMDBA susitikimas su Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijų atstovais. Posėdyje dalyvavo

Romas Jarockis, kultūros viceministras, Rūta Pileckaitė, Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyriaus vedėja, Natalja Istomina, Švietimo ir mokslo viceministrė, Emilija Bugailiškienė, ŠMM vyr. specialistė, kiti ŠMM specialistai, taip pat LMBDA valdybos narės: Rima Noreikienė, Žaneta Pratusevičienė, Renata Miškinienė. Buvo aptariami mokyklų bibliotekininkų dvigubo pavaldumo klausimai. LMBDA siūlė aiškiau apibrėžti mokyklos bibliotekos vietą ugdymo procese, priimti mokyklos bibliotekos koncepciją. Švietimo ministerijos specialistai konstatavo, kad šiuo metu keisti esamą sistemą netikslinga ir mokyklų bibliotekininkams nebus suteiktas pedagogo statusas. Kalbant apie mokyklų bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimą, buvo paminėta apie LMBDA galimybes inicijuoti mokyklų bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo projektus. Tuo tarpu Kultūros ministerija pradėjo daugiau dėmesio skirti mokyklų bibliotekoms. Kultūros ministro įsakymu sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė, kuriai vadovauja Kultūros viceministras Romas Jarockis, kompleksiškai nagrinės mokyklų bibliotekų informacinio aprūpinimo, veiklos ir plėtros klausimus.Į darbo grupę pakviestos Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos pirmininkė Rima Noreikienė bei Lietuvos bibliotekininkų draugijos Mokyklų skyriaus pirmininkė Leonija Kėvalienė.

 

▪2015-10-08 Lietuvos resublikos seime vyko konferencija „Vaikų ir jaunimo skaitymas kaip iššūkis XXI amžiuje: bibliotekos socialiniams pokyčiams 2015“. Konferencijoje dalyvavo LMBDA narės: Rima Noreikienė, Žaneta Pratusevičienė, Laura Krasauskienė, Eglė Vidutytė, Vida Gudelienė, Dalia Kukenienė.

 

▪ 2015-10-07 Kultūros ministerijoje vyko darbo grupės mokyklų bibliotekų problemoms nagrinėti posėdis. Darbo grupėje dalyvavo LMBDA pirmininkė Rima Noreikienė bei LBD Mokyklų skyriaus pirmininkė Leonija Kėvalienė.

 

▪ 2015-06-12 dieną buvo sušauktas atviras LMBDA susirinkimas. Buvo priimta asociacijos pirmininkės Rimos Noreikienės ataskaita, perrinkti valdybos nariai, patvirtinti atstovai savivaldybių skyriuose, sudaryta grupė darbui su tarptautinėmis organizacijomis ir partneriais užsienyje.

 

▪ 2015-06-12 Jonavoje vyko LMBDA organizuota konferencija "Mokyklos biblioteka: iššūkių švietimui kontekste"

 

 ▪ 2015-02-25 LMBDA atstovės R.Noreikienė ir Ž.Pratusevičienė dalyvavo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje. Buvo svarstomas klausimas „Dėl mokyklų bibliotekų teisinio reglamentavimo“. Posėdyje buvo nutarta sudaryti darbo grupę, į kurią įeitų ŠMM ir KM atstovai ir spręsti įsisenėjusias mokyklų bibliotekų problemas.

 

▪ 2015-02-05 LMBDA atstovės R.Noreikienė ir Ž.Pratusevičienė dalyvavo susitikime seime su Seimo švietimo, mokslo ir kultūros reikalų komisijos pirmininke Audrone Pitrėniene. Nuspręsta mokyklų bibliotekininkų problemas aptarti Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje.

 

▪ 2014-12-10 išsiųstas raštas Lietuvos Respublikos Seimo švietimo, mokslo ir kultūros reikalų komisijos pirmininkei Audronei Pitrėnienei.

 

▪  2014m. lapkričio 21-23 d. LMBDA mokyklų bibliotekos pristatė savo veiklas “Litexpo” vykusioje parodoje “Mokykla 2014”.

 

▪ 2014 m. spalio 21 d. Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijoje vyko Utenos ir Zarasų rajonų mokyklų bibliotekininkų susitikimas. Vyko diskusija apie mokyklų bibliotekininkų problemas bei LMBDA veiklą.

 

▪ 2014 m. spalio 10 d. Jonavoje, Raimundo Samulevičiaus progimnazijos bibliotekoje vyko aktyvių asociacijos narių pasitarimas dėl tolesnių LMBDA tikslų ir veiklos krypčių.  Pasitarime buvo nuspręsta siekti efektyvaus bendradarbiavimo su ministerijomis ir kitomis valdžios institucijomis sprendžiant mokyklų bibliotekų pavaldumo, teisinės bazės sutvarkymo ir kitus klausimus. Asociacijos pirmininkė Rima Noreikienė pasidalino savo patyrimu dalyvaujant Bibliotekų plėtros gairių 2014-2020 m. kūrimo darbo grupėje. Išsakyta daug idėjų ir minčių dėl mokyklų bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo, dėl bibliotekos veiklos viešinimo. Nutarta užmegzti ryšius su tarptautinėmis mokyklų bibliotekų organizacijomis, su kolegomis iš kaimyninės Latvijos, dalyvauti parodoje „Mokykla 2014“, kurioje numatyta erdvė mokyklos bibliotekai, rūpintis LMBDA įvaizdžiu ir veiklos viešinimu, sudaryti darbo grupes pagal veiklos kryptis.

    

▪ 2014-05-29 LMBDA pirmininkė Rima Noreikienė dalyvavo Baigiamojoje projekto LiBiTOP konferencijoje. Vyko neformalus pokalbis apie mokyklų bibliotekininkų problemas su LBD Mokyklų skyriaus pirmininke I.Kryžanauskiene, ŠMM vyr. specialiste Kristina Valantiniene.

 

2014-04-14 Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko LMBDA atstovų susitikimas  su  viceministre Genoveita Krasauskiene, ministerijos specialiste Kristina Valantiniene, kitais specialistais. Susitikime dalyvavo LMBDA valdybos narės Rima Noreikienė, Žaneta Pratusevičienė, Renata Miškinienė. Buvo aptarti tiesės aktai, reglamentuojantys mokyklų bibliotekų ir bibliotekininkų veiklą. LMBDA atstovai akcentavo problemas, iškylančias dėl dvigubo pavaldumo, pabrėžė mokyklos bibliotekos reikšmę informacinio raštingumo ugdymui. Taip pat primygtinai klausė, kokia būtų ŠMM pozicija žvelgiant į mokyklų bibliotekų perspektyvą, siūlė, kad būtų paruošta mokyklų bibliotekų strategija. Viceministrė sutiko, kad dabartinė  situacija nėra gera, kad mokyklos biblioteka labai svarbi ugdymo procese.  Apie šias problemas informuotas ir Švietimo ministras. Pokalbyje  išaiškėjo, kad naujai priimtos LR Bibliotekų įstatymo pataisos aiškiai apibrėžia mūsų, kaip ir kitų bibliotekų, pavaldumą Kultūros ministerijai. Iš to seka, kad ŠMM neturi juridinės galios kištis į kitos ministerijos reguliuojamą sritį. Buvo nutarta kreiptis į Kultūros ministeriją sudaryti tarpžinybinę grupę mokyklų bibliotekų problemoms spręsti.

 

▪ 2014 m. kovo 7d. Vilniuje vyko išplėstinis LMBDA valdybos posėdis. Pirmininkė Rima Noreikienė pateikė valdybai veiklos bei finansinę ataskaitas per laikotarpį nuo staigiamojo susirinkimo. Posėdžio dalyviai daug diskutavo apie mokyklos bibliotekininko funkcijas, sudaryta darbo grupė mokyklos bibliotekininko pareigybės aprašui kurti. Aptarti organizaciniai klausimai

 

▪ 2014 m. vasario 26 d. Lietuvos savivaldybių asociacijoje vyko švietimo ir kultūros komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo LMBDA pirmininkė Rima Noreikienė, valdybos narė Žaneta Pratusevičienė. Buvo  svarstytas klausimas dėl mokyklų bibliotekų veiklos teisinio reglamentavimo. Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos iniciatyva LSA prašo Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų sudaryti tarpžinybinę darbo grupę, įtraukiant suinteresuotas puses ir spręsti mokyklų bibliotekų problemas.

 

▪ 2013-12-9 LMBDA pirmininkė Rima Noreikienė dalyvavo Kultūros ministerijos organizuotame Bibliotekų plėtros gairių 2014-2020 m. rengimo 1 krypties darbo grupės posėdyje.

 

LMBDA įregistruota 2013 m. rudenį. Asociacijos pirmininke išrinkta Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos bibliotekos vedėja Rima Noreikienė.