Dėl laikraščių ir žurnalų apskaitos

  Apie periodinių leidinių tvarkymą kalba šie "Bibliotekos fondo apsaugos nuostatų"  punktai:

18.1. į inventoriaus knygą įtraukiami visi dokumentai, išskyrus periodinius, normatyvinius, grupuojamuosius dokumentus, jei šie nepaliekami archyviniam arba neterminuotam saugojimui, taip pat prenumeruojamus elektroninius dokumentus;
18.11. grupuojamieji ir periodiniai dokumentai neinventorinami, jų registravimui ir vienetinei apskaitai naudojamos specialios formos registracijos kortelės. Bibliotekose, fondo apskaitai naudojančiose
technines priemones, jie registruojami ir apskaitomi, naudojant šių Nuostatų 3-5 prieduose nustatytus privalomus atitinkamų dokumentų registravimo elementus.
19.4. lėšos, išleistos prenumeratos būdu gautiems, terminuoto saugojimo dokumentams (periodiniams leidiniams, DB), pasibaigus finansiniams metams, nurašomos ir apskaitos knygoje nefiksuojamos. Fiksuojama tik tokia suma, už kurią paliekami leidiniai archyviniam ar neterminuotam saugojimui;
Taigi,  remiantis šiais nuostatais kiekviena biblioteka pasitvirtina savo
nuostatus, kuriuose nustato periodinių leidinių saugojimo trukmę.
Periodiniai leidiniai nei į inventorinę, nei į bendrąją apskaitą netraukiami, nebent biblioteka būtų numačiusi juos saugoti neterminuotai. 

Write a comment

Comments: 0

Rask mus Facebook'e