Mokyklų bibliotekų veiklą reglamentuojantys dokumentai

  Teisinė Lietuvos mokyklų bibliotekų padėtis ir bibliotekininkų statusas yra dviprasmiški. Jos finansuojamos iš valstybės biudžeto per Švietimo ir mokslo ministeriją, o teisės aktus rengia Kultūros ministerija. Aukščiausio lygio aktas, skirtas bibliotekų darbui Lietuvoje yra Bibliotekų įstatymas. Pagal jį mokyklų bibliotekos yra Lietuvos bibliotekų sistemos dalis (3 skirsnis, 5 punktas), o Kultūros ministerija "rengia, derina ir teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina bibliotekų veiklą reglamentuojančius dokumentus" (2 skirsnis, 4 str. 4 punktas). Tuo remiantis, mokykloms yra privaloma turėti "Naudojimosi biblioteka taisykles" ir "Bibliotekos fondo apsaugos nuostatus".

 ŠMM parengusi Ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų veiklos dokumentų sąrašą, pagal kurį mokyklai privaloma Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarka  (38 punktas). 

  Bibliotekininkai dirba pagal savo pareigybių aprašymus, patvirtintus mokyklos direktoriaus. Visos ŠMM žinioje esančios bibliotekos teikia ataskaitas pagal standartą "ISO 2789:2006 Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika" . 2007 m. patvirtintas ir galioja tapatus Lietuvos standartas.