Fondų komplektavimo klausimai

Kokia klasifikacija taikoma mokyklos bibliotekoje?

        1988 metais Lietuvoje buvo priimtas sprendimas naudoti Universaliąją dešimtainę klasifikaciją (UDK). Remiantis ja dokumentai išdėstomi fonde, vedama statistika ir kiti apskaitos dokumentai. 2021 m. buvo išleistos sutrumpintos Universaliosios dešimtainės klasifikacijos (UDK) lentelės, kurias būtina įsigyti ir mokyklų bibliotekoms. Leidinį galima įsigyti Nacionalinės bibliotekos Informacijos ir registracijos punkte (Gedimino pr. 51, Vilnius, II a.) arba kreiptis el. p. pardavimai@lnb.lt.z

       Internete visą UDK galima rasti čia.

 

Kaip apiforminamas makulatūros išvežimas?

 Pagrindiniai dokumentai yra: nurašymo aktas (jo formą galima rasti Bibliotekų apsaugos nuostatuose) patvirtintas komisijos, mokyklos direktoriaus ir įmonės, kuri išveža, perdavimo priėmimo aktas, kur nurodomas makulatūros svoris ir kiek už ją sumokėta.

 

0 Comments

Kiek per metus galima nurašyti dokumentų?

Rekomenduojama, kad nurašymas neviršytų metinio naujų dokumentų gavimo. Teisės aktuose nenurodoma, ar  turi neviršyti gavimo pagal fizinius vienetus ar pagal nurašomų - gaunamų dokumentų kainą. Paprastai orientuojamasi į lėšas.

2 Comments

Dėl laikraščių ir žurnalų apskaitos

  Apie periodinių leidinių tvarkymą kalba šie "Bibliotekos fondo apsaugos nuostatų"  punktai:

18.1. į inventoriaus knygą įtraukiami visi dokumentai, išskyrus periodinius, normatyvinius, grupuojamuosius dokumentus, jei šie nepaliekami archyviniam arba neterminuotam saugojimui, taip pat prenumeruojamus elektroninius dokumentus;
18.11. grupuojamieji ir periodiniai dokumentai neinventorinami, jų registravimui ir vienetinei apskaitai naudojamos specialios formos registracijos kortelės. Bibliotekose, fondo apskaitai naudojančiose
technines priemones, jie registruojami ir apskaitomi, naudojant šių Nuostatų 3-5 prieduose nustatytus privalomus atitinkamų dokumentų registravimo elementus.
19.4. lėšos, išleistos prenumeratos būdu gautiems, terminuoto saugojimo dokumentams (periodiniams leidiniams, DB), pasibaigus finansiniams metams, nurašomos ir apskaitos knygoje nefiksuojamos. Fiksuojama tik tokia suma, už kurią paliekami leidiniai archyviniam ar neterminuotam saugojimui;
Taigi,  remiantis šiais nuostatais kiekviena biblioteka pasitvirtina savo
nuostatus, kuriuose nustato periodinių leidinių saugojimo trukmę.
Periodiniai leidiniai nei į inventorinę, nei į bendrąją apskaitą netraukiami, nebent biblioteka būtų numačiusi juos saugoti neterminuotai. 

0 Comments

Kaip apskaičiuoti fondo dydį lentynomis metrais?

 Lentynos metras – papildomasis bibliotekos fondo apskaitos vienetas, kuriuo matuojamas dokumentų skaičius, telpantis viename lentynos metre. Viename lentynos metre vidutiniškai telpa: knygų - 50; rankraščių - 350; tęstinių leidinių - 110; žurnalų - 150; natų leidinių - 100; natų lapų - 700 fizinių vienetų.

2 Comments