Fondų komplektavimo klausimai

Mon

10

Feb

2014

Kaip apiforminamas makulatūros išvežimas?

 Pagrindiniai dokumentai yra: nurašymo aktas (jo formą galima rasti Bibliotekų apsaugos nuostatuose) patvirtintas komisijos, mokyklos direktoriaus ir įmonės, kuri išveža, perdavimo priėmimo aktas, kur nurodomas makulatūros svoris ir kiek už ją sumokėta.

 

1 Comments

Sun

07

Jul

2013

Kiek per metus galima nurašyti dokumentų?

Rekomenduojama, kad nurašymas neviršytų metinio naujų dokumentų gavimo. Teisės aktuose nenurodoma, ar  turi neviršyti gavimo pagal fizinius vienetus ar pagal nurašomų - gaunamų dokumentų kainą. Paprastai orientuojamasi į lėšas.

2 Comments

Thu

20

Jun

2013

Dėl laikraščių ir žurnalų apskaitos

  Apie periodinių leidinių tvarkymą kalba šie "Bibliotekos fondo apsaugos nuostatų"  punktai:

18.1. į inventoriaus knygą įtraukiami visi dokumentai, išskyrus periodinius, normatyvinius, grupuojamuosius dokumentus, jei šie nepaliekami archyviniam arba neterminuotam saugojimui, taip pat prenumeruojamus elektroninius dokumentus;
18.11. grupuojamieji ir periodiniai dokumentai neinventorinami, jų registravimui ir vienetinei apskaitai naudojamos specialios formos registracijos kortelės. Bibliotekose, fondo apskaitai naudojančiose
technines priemones, jie registruojami ir apskaitomi, naudojant šių Nuostatų 3-5 prieduose nustatytus privalomus atitinkamų dokumentų registravimo elementus.
19.4. lėšos, išleistos prenumeratos būdu gautiems, terminuoto saugojimo dokumentams (periodiniams leidiniams, DB), pasibaigus finansiniams metams, nurašomos ir apskaitos knygoje nefiksuojamos. Fiksuojama tik tokia suma, už kurią paliekami leidiniai archyviniam ar neterminuotam saugojimui;
Taigi,  remiantis šiais nuostatais kiekviena biblioteka pasitvirtina savo
nuostatus, kuriuose nustato periodinių leidinių saugojimo trukmę.
Periodiniai leidiniai nei į inventorinę, nei į bendrąją apskaitą netraukiami, nebent biblioteka būtų numačiusi juos saugoti neterminuotai. 

0 Comments

Thu

20

Jun

2013

Kaip apskaičiuoti fondo dydį lentynomis metrais?

 Lentynos metras – papildomasis bibliotekos fondo apskaitos vienetas, kuriuo matuojamas dokumentų skaičius, telpantis viename lentynos metre. Viename lentynos metre vidutiniškai telpa: knygų - 50; rankraščių - 350; tęstinių leidinių - 110; žurnalų - 150; natų leidinių - 100; natų lapų - 700 fizinių vienetų.

2 Comments

Wed

19

Jun

2013

Dovanotų ir paramos būdu gautų knygų įforminimas

 Dovanotiems spaudiniams surašomas priėmimo aktas. Jeigu nėra
lydimojo dokumento, tame akte nustatomos ir kainos.  Tada leidinai įtraukiami į bibliotekos knygų fondo  apskaitą.  Vadovaujantis Bibliotekos apsaugos nuostatų  18.5 punktu, dovanotiems dokumentams pildoma atskira inventoriaus knyga; apskaitos dokumentus pildant techninėmis priemonėmis, būtina užtikrinti galimybę, esant reikalui, išspausdinti vardinį dovanotų dokumentų sąrašą.

 

  Kad gauti paramą, mokykla turi turėti paramos gavėjo statusą. Manau, kad visos mokyklos jį turi. Bibliotekai atskirai nereikia, nes ji yra mokyklos struktūros dalis.
   Bibliotekinis paramos būdu gautų ar dovanotų knygų įforminimas yra toks pat. Knygos gaunamos su lydimuoju dokumentu, jeigu nenurodytos kainos, sudaroma komisija ir jos įkainojamos. Buhalterinėje apskaitoje parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai. Paramos teikėjui tada taikomos mokestinės lengvatos.

6 Comments

Rask mus Facebook'e