Mokyklų bibliotekų veiklą reglamentuojantys dokumentai

  Teisinė Lietuvos mokyklų bibliotekų padėtis ir bibliotekininkų statusas yra dviprasmiški. Jos finansuojamos iš valstybės biudžeto per Švietimo ir mokslo ministeriją, o teisės aktus rengia Kultūros ministerija. Aukščiausio lygio aktas, skirtas bibliotekų darbui Lietuvoje yra Bibliotekų įstatymas. Pagal jį mokyklų bibliotekos yra Lietuvos bibliotekų sistemos dalis (3 skirsnis, 5 punktas), o Kultūros ministerija "rengia, derina ir teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina bibliotekų veiklą reglamentuojančius dokumentus" (2 skirsnis, 4 str. 4 punktas). Tuo remiantis, mokykloms yra privaloma turėti "Naudojimosi biblioteka taisykles" ir "Bibliotekos fondo apsaugos nuostatus".

 ŠMM parengusi Ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų veiklos dokumentų sąrašą, pagal kurį mokyklai privaloma Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarka  (38 punktas). 

  Bibliotekininkai dirba pagal savo pareigybių aprašymus, patvirtintus mokyklos direktoriaus. Visos ŠMM žinioje esančios bibliotekos teikia ataskaitas pagal standartą "ISO 2789:2006 Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika" . 2007 m. patvirtintas ir galioja tapatus Lietuvos standartas.    

Mokyklos bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentai

Kiekviena mokyklos biblioteka privalo turėti ir pildyti šiuos dokumentus:

1.  Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knyga.

2.  Bibliotekos fondo inventorinė knyga.

3.  Inventorinė knyga, skirta paramai.

4.  Knygų pirkimo bei nurašymo dokumentai (Aktų kopijos).

5.  Skaitytojų pamestų ir vietoj jų priimtų  spaudinių apskaita.

6.  Bibliotekos metinės darbo ataskaitos.

7.  Bibliotekos darbo dienoraštis.

8.  Katalogai ir kartotekos (MOBIS e-katalogas)

9.   Skaitytojų formuliarai.

10.  Vadovėlių fondo apskaitos dokumentai:

    a)  Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas;

    b)  Vadovėlių fondo visuminės apskaitos knyga;

    c)  Vadovėlių ir mokymo priemonių kartoteka;

    d)  Vadovėlių įsigijimo ir nurašymo dokumentai (Aktų kopijos);

    e)  Vadovėlių išdavimo - grąžinimo lapai.

 

 

 

Rask mus Facebook'e