PATVIRTINTA

LMBDA visuotinio susirinkimo metu

Nutarimas Nr.   (2018-04-10)

Įsigalioja nuo (2018-04-10)

 

 

LIETUVOS MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ DARBUOTOJŲ ASOCIACIJOS

STOJAMOJO ĮNAŠO  IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

 

 

1. Ši tvarka nustato LMBDA stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį, mokėjimo sąlygas bei terminus ir yra privaloma kiekvienam Asociacijos nariui.

2. LMBDA stojamasis įnašas ir nario mokestis yra nustatomas ir keičiamas LMBDA visuotinio narių susirinkimo sprendimu Asociacijos įstatuose nustatyta tvarka.

3. Stojamojo įnašo dydis nuo 2018 m. balandžio 10 dienos yra 10 eurų.

4. Metinis nario mokestis nuo  2018 m. balandžio 10 dienos yra 5 eurai.

5.  Mokestis mokamas pavedimu į LMBDA atsiskaitomąją sąskaitą Luminor banke LT824010051001807291. Asociacijos atsiskaitomoji sąskaita taip pat yra nurodyta Asociacijos internetiniame puslapyje www.inmedio.jimdo.com.

6. Mokestis gali būti sumokamas paties Asociacijos nario arba kito fizinio ar juridinio asmens (skyriaus atstovo), bankiniame pavedime nurodant už kurį (-iuos) Asociacijos narį(-ius) yra sumokama.

7. Jeigu skyriaus atstovas moka už keletą asmenų, tada papildomai reikalingas tai patvirtinantis asmenų sąrašas su parašais, nurodant sumą ir paskirtį (nario mokestis už metus). Jį nuskenavus nusiųsti Mokesčio administratoriui.

8. Mokestis mokamas vieną kartą per metus už einamuosius kalendorinius metus.

9. Nauji Asociacijos nariai sumoka stojamąjį įnašą ir nario mokestį  už einamuosius metus per mėnesį  nuo prašymo tapti Asociacijos nariu pateikimo datos.

10. Mokesčių surinkimą administruoja LMBDA Pirmininkas ir/ar jo įgaliotas kitas Asociacijos narys (toliau – Mokesčio administratorius).

11. Kiekvienais metais iki birželio 1 d.  Mokesčio administratorius Asociacijos nario prašyme nurodytu ar, pasikeitus kontaktiniams duomenims, kita raštiška/elektronine forma Asociacijai pateiktu elektroniniu paštu siunčia Asociacijos nariams priminimą apie prievolę sumokėti mokestį iki einamųjų metų pabaigos. Priminimo (-ų) negavimas neatleidžia Asociacijos nario nuo pareigos laiku sumokėti mokestį.

12. Praėjus mėnesiui  nuo mokesčio sumokėjimo termino pasibaigimo ir Asociacijai negavus mokesčio, Mokesčio administratorius siunčia pakartotinį priminimą Asociacijos nario elektroniniu paštu su prašymu per vieną mėnesį nuo laiško gavimo sumokėti mokestį bei įspėja Asociacijos narį apie tai, kad nesumokėjęs mokesčio narys gali būti pašalintas iš Asociacijos narių Asociacijos įstatų nustatyta tvarka.

13. Asociacijos narys LMBDA įstatų nustatyta tvarka visuotinio susirinkimo sprendimu gali būti pašalintas iš Asociacijos, jei nesumokėjo mokesčio už 2 (du) metus.

14. Išstojus iš Asociacijos savanoriškai ir/ar pašalinus Asociacijos narį iš Asociacijos įstatuose nustatyta tvarka mokesčiai negrąžinami.

15. Asociacijos pirmininkė kasmet finansinėje ataskaitoje  pateikia informaciją apie nario mokesčio panaudojimą.

16. Ši Tvarka skelbiama viešai LMBDA internetiniame puslapyje. Tvarka gali būti keičiama Asociacijos valdybos sprendimu.